OPPMERKSOMHETSLEDELSE

En bok om mestring, mening
og tilstedeværende mennesker


Boken handler om å lede seg selv og andre i en hverdag preget av endringer, ny teknologi, distraksjoner og informasjonsoverflod.Den gir kunnskap og verktøy som hjelper ledere å arbeide som hele, tilstedeværende mennesker og lede sin egen og andres oppmerksomhet i en tid hvor manga av oss føler på et underskudd av forutsigbarhet og oversikt.Når datateknologi og kunstig intelligens blir i stand til å utføre flere oppgaver, trenger mennesker å styrke de ferdighetene som teknologien ikke har: Evnen til oppmerksomt nærvær, langsom tenkning og styrking av mellommenneskelige relasjoner.-Det er flere som skriver og snakker om tilstedeværende ledelse i våre dager. I denne boken legges det vekt på å knytte dette til temaer som prestasjoner, informasjonsflyt, digital transformasjon og endringsledelse.-Boken kommer ut i januar 2025


"Gode ledere er oppmerksomme på oppmerksomhet"

Fred-Ragnar Skau-Nilsen, forfatter


1. Oppmerksomheten før og nå


Menneskets utvikling har vart i over seks millioner år, og helt på tampen av vår evolusjonsreise eksploderte forandringene formelig rett foran oss.På svært kort tid snudde moderne samfunn og digital teknologi opp ned på hvordan vi opplever verden, hvordan vi samarbeider, og hvilke forventninger og oppgaver som møter oss hver dag.Sinnet vårt befinner seg nå i en slags sjokktilstand i møte med teknologi og omgivelser vi aldri ble utviklet for å håndtere. Flere av menneskets styrker har nå blitt forvandlet til svakheter.-I denne delen viser vi først hvordan vi lar oss påvirke av omgivelsene. Så ser vi hvordan moderne teknologi har skapt en ny, virtuell virkelighet som kan forvirre håndteringen av forholdet mellom kropp og sinn.I store deler av menneskets historie har hverdagen vært dominert av farer og dødstrusler. Dette har formet tenkemåter og behovet for tilhørighet i overraskende stor grad og fått enorm betydning for hvordan vi bruker sanser og oppmerksomhet.Til slutt i bokens første del ser vi hvordan en verden i stadig forandring setter nye krav til lederes evne til å forstå sammenhenger og å tenke helhetlig og systemisk.


2. Sjef over egen oppmerksomhet


Bokens andre del handler om selvledelse og tilstedeværelse, og søkelyset rettes mot oss selv og hvordan vi kan håndtere vår egen bevissthet på jobben.Hvordan kan vi ta tilbake og beholde eierskap til egen konsentrasjon og tankevirksomhet? Kan gamle teknikker for oppmerksomt nærvær og ulike former for meditasjon hjelpe oss å håndtere stress og fokusere mental energi?Du utfordres til å reflektere over egne holdninger og ditt forhold til ytre distraksjoner og indre stillhet og støy. Du får også hjelp til å observere deg selv og velge gode tanke- og handlingsstrategier på jobben.
-
Det handler om å være oppmerksomt til stede
og å observere oss selv og andre
med en åpen og ikke-dømmende holdning.

-

3. Å lede andres oppmerksomhet


Bokens siste del handler om personalbehandling, kommunikasjon, og ledelse av prestasjoner.Her utforskes vår evne til observasjon, tydelig kommunikasjon, relasjonsbygging og mulighetene vi har til å lede og inspirere andre mennesker.Boken gir råd om hvordan bevisst ledelse av oppmerksomhet kan skape vekst, mestring og digital modenhet i sterke og kreative arbeidsfellesskap.Til slutt får du hjelp til å orientere deg i mylderet av metodikk og rammeverk du stadig hører om. Eksempler er OKR, Smidig-metodikk, Kanban, Strength Scope, Second Brain, Pomodoro-teknikken og tillitsbasert ledelse. Vi undersøker hvordan populær metodikk og ledelsesformer kan brukes til målrettet håndtering av oppmerksomhet.


Alt henger sammen med alt


Når arbeidslivet stadig forandres, må ledere tenke helhetlig og forstå komplekse sammenhenger. I denne boken inviteres du derfor til en systemisk håndtering av lederjobben.Oppmerksomheten vår påvirkes innenfra, utenfra, ovenfra og nedenfra, og ledere trenger å være oppmerksomme både på de myke og de harde verdiene.Denne boken tar derfor opp temaer som sårbarhet, indre stillhet og følelser på jobben sammen med begreper som prestasjonsledelse, digital transformasjon og bruk av moderne metodikk.


Vil du ha en stor avling,
konsentrer deg mer om å så enn å høste.
Vil du ha mange barn,
konsentrer deg mer om kjærlighet enn om fødsler.
Vil du se barna bli store og sterke,
konsentrer deg mer om lek og mat enn måling og vekst.
Vil du lykkes som leder,
konsentrer deg mer om mestring og mening enn
prestasjoner og resultater.


Fred-Ragnar Skau-Nilsen er utdannet innen pedagogikk, ledelse og personalpsykologi. Han har jobbet mange år som personalleder, prosjektleder og bedriftspedagog. Fred-Ragnar er foredragsholder, konsulent og veileder innen digitalisering, personalutvikling, produktivitet og stressmestring.